Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Kvalitetspolitik


Kvaliteten i auditarbejdet bliver styret ved:
 • at auditorernes ansvar og forpligtelser er beskrevet i en samarbejdsaftale udformet af certificeringsorganet,
 • at auditorerne er forpligtede til at deltage i og bestå eksamen i forbindelse med myndighedsforeskrevne kurser og andre kurser, som certificeringsorganet kræver gennemført,
 • at auditorernes detaljerede branche- og fagkompetencer, uvildighed og uafhængighed bliver nøje evalueret fra sag til sag bl.a. ved, at det rekvirerende certificeringsorgan foretager en meget omhyggelig granskning CV’er, auditlog, trænings- og uddannelseslog (auditorerne må ikke gennemføre audit uden forlods godkendte branche- og fagkompetencer),
 • at alle givne godkendelser af branche- og faggodkendelser bliver gennemgået af certificeringsorganets fagchef og sagsverifikator mindst én gang om året (tidligere tildelte godkendelser, der ikke har været benyttet i en periode inddrages og skal søges opnået på ny, hvis de igen bliver aktuelle),
 • at auditorerne skal foretage selvstudium af og redegøre for ændringer i lovmæssige krav inden for den relevante nationale lovgivning måned for måned,
 • at der i alle sager skal udstedes en arbejdsordre til auditorerne med fastsættelse af, hvor lang tid auditor som minimum skal bruge på de enkelte audit
 • at auditorerne skal udarbejde alle auditrapporter og øvrige sagsrelaterede dokumenter i faste af certificeringsorganet udarbejdede og hyppigt opdaterede paradigmer, som auditorerne selv skal oversætte til dansk i overensstemmelse med den terminologi, som gælder her i landet,
 • at auditorerne skal deltage i løbende administrationsmøder via Microsoft Teams, hvor regler, kriterier, procedurer og instrukser – herunder ændringer i paradigmer – præciseres af certificeringsorganets ledelse,
 • at auditorerne skal deltage i fagsamlinger over 1 til 3 arbejdsdage hos certificeringsorganet minimum to gange årligt,
 • at alle auditrapporter og øvrige sagsdokumenter skal gennemgå 100 %-kontrol hos certificeringsorganets sagsverifikator med krav om gennemførelse af forbedringsarbejde efter behov, førend certificeringsorganets rapportgodkendelse og -fremsendelse til klientvirksomheden samt organets eventuelle udstedelse af certifikat og certificeringsdokument må finde sted,
 • at certificeringsorganet jævnligt gennemfører kompetenceevalueringer ved fysisk shadow audit af auditorernes arbejde i marken med henblik på udarbejdelse af evalueringsrapporter, der kan indeholde både afvigelser og anbefalinger, som efterfølgende gennemgås med den pågældende auditor
 • at certificeringsorganet jævnligt gennemfører interne audit for yderligere konstatering af, om auditbureauet efterlever certificeringsorganets retningslinjer
 • at eventuelle klager og indsigelser over auditorernes auditarbejde skal behandles af certificeringsorganet selv og/eller de foranstående akkrediteringsorganer, såfremt sagernes indhold giver anledning dertil
 • at observation af auditarbejde i marken efter behov kan indgå i akkrediteringsorganers og myndigheders overvågning forud for akkrediteringsudvidelser o.l., og
 • at enkeltsager i forbindelse med gennemførelse af auditarbejde til hver en tid kan blive taget frem til granskning på ny i forbindelse med akkrediteringsorganers og andre tilsynsorganers kontorbesøg hos certificeringsorganet.

Bestyrelse fører tilsyn med auditorbureauets økonomi og forretningsmæssige udvikling.