Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Sagsforløb


Præaudit (fase 1)


Certificeringsorganer vil tit kræve en præaudit gennemført under henvisning til EN ISO/IEC 17021-1:2015 Overensstemmelsesvurdering - Krav til organer, der foretager audit og certificering af ledelsessystemer - Del 1: Krav – punkt 9.3.1.

TAPCERT ApS kan undertiden blive rekvireret af certificeringsorganet til at gennemføre den praktiske del af en præaudit i forbindelse med et samlet sagsforløb.

Præaudit kan efter certificeringsorganets vurdering og nærmere beslutning være nødvendig for at:
- gennemgå ledelsessystemets dokumentation
- evaluere om ledelsessystemet dels er intakt og dels er tilstrækkeligt tilpasset lokale forhold
- gennemgå status og forståelse af kravene i standarden op imod ledelsessystemets beskrivelser af politikker, mål og procedurer
- indsamle nødvendig information knyttet til omfanget af ledelsessystemet, processer og processernes geografisk placering samt inklusion af relevante lov- og myndighedskrav og andre normative dokumenter. For informationssikkerhedssystemer vil den såkaldte Statement of Applicability (Erklæring om it-kontrollers anvendelighed) indgå i omfangsbeskrivelsen. For miljøledelsessystemer vil beskrivelse af miljøaspekterne indgå i omfangsbeskrivelsen. For arbejdsmiljøledelsessystemer vil beskrivelsen af arbejdsmiljøaspekterne tilsvarende indgå i omfangsbeskrivelsen.
- vurdere om de interne audit og ledelsens evaluering bliver planlagt og gennemført, og om graden af ledelsessystemets implementering bekræfter, at den aktuelt omhandlede virksomhed reelt er klar til certificeringsaudit (fase 2).

Resultaterne af præaudit sammenfattes i en rapport.

Ved en præaudit kan der rejses bemærkninger og anbefalinger. Bemærkningerne vil ofte føre til, at klientvirksomheden vil være nødsaget til at gennemføre ændringer af og tilføjelser til beskrivelsen af ledelsessystemet.

Auditors gennemgang af resultaterne af forbedringsarbejdet i denne sammenhæng kan give anledning til en ekstra opfølgning over for klientvirksomheden.

Alle bemærkninger i en given præauditrapport forlanges afsluttet, inden certificeringsaudit kan starte.

Hensigten er at sikre, at auditor i fase 2 af den initiale audit kan fokusere mere målrettet på, om ledelsessystemet er tilstrækkeligt tilpasset til virksomhedens forhold, rammer og vilkår, og om ledelsessystemet er tilstrækkeligt implementeret i klientvirksomhedens organisation.