Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Sagsforløb


TAPCERT ApS har indgået samarbejdsaftale med et akkrediteret certificeringsorgan, som står for hele sagsforløbet lige fra ansøgning og indgåelse af certificeringsaftale til udstedelse af certifikat og faktura.

Vi bliver så rekvireret til at udføre audit af klientvirksomhedens ledelsessystems overensstemmelse med alle anvendelige krav i de valgte standarder.

Oftest er der tale om en eller flere af standarderne ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 45001 (med eller uden kronesmiley) og ISO 13485.

I certificeringsorganets proces indgår fra sag til sag foruden fastsættelse af pris og kontraktvilkår over for klientvirksomheden en minutiøs bedømmelse af vore personlige auditorkompetencer, -kvalifikationer og kursusportefølje vedrørende det pågældende fag- og brancheområde, inden der bliver udstedt en arbejdsordre til udførende auditor.

Kompetenceevaluering af TAPCERT ApS’ auditorer indebærer med jævne mellemrum – og initialt, når aktiviteter på et nyt fagområde igangsættes – fysisk overvågning af arbejdet i marken ved en bedømmer udpeget af certificeringsorganet (eller undertiden akkrediteringsorganet).

Vi må ikke benyttes som auditorer i sager, hvor vi selv har haft noget at gøre med tilvejebringelse af ledelsessystemet, fordi akkrediteringskrav til auditorer forudsætter uvildighed og uafhængighed i audit, for så vidt angår klientvirksomhedens forhold.

I et normalt sagsforløb indgår en række trin, som i hovedtrækkene udgøres af følgende:
 • Ansøgning om certificering (udfyldelse af forespørgselsformular)
 • Manddagsberegning, prisfastsættelse og sammensætning af auditteam (anvendelse af et af akkrediteringsmyndighederne godkendt kalkuleark)
 • Opstilling af tilbud og kontrakt, som underskrives af både certificeringsorgan og klientvirksomhed
 • Udstedelse af en arbejdsordre til auditteamets medlemmer, der underskriver en habilitets- og tavshedserklæring
 • Opstilling af et auditprogram (*)
 • Præaudit (*)
 • Evt. ekstra opfølgning (*)
 • Initial certificeringsaudit (*)
 • Evt. efteraudit (*)
 • Sagsverifikation med godkendelse af rapporter – alle afvigelser skal være lukket, for at certifikat kan udstedes
 • Udstedelse af certifikat – normalt med en gyldighed på 3 år
 • Fremsendelse af dokumenter til klientvirksomheden
 • Opfølgningsaudit (mindst 2 gange inden for certificeringsperioden) (*)
 • Recertificeringsaudit (*) med genudstedelse af certifikat højst 36 måneder efter den initiale certifikatudstedelse.

TAPCERT ApS’ auditorer gennemfører planlægnings-, audit- og rapporteringsarbejde ved brug af certificeringsorganets faste paradigmer (i dansk oversættelse) i forbindelse med de med (*) mærkede aktiviteter.

TAPCERT ApS’ auditorer arbejder udelukkende på basis af de anvisninger, som løbende meddeles fra certificeringsorganets ledelse.

Nærmere beskrivelse af selve auditmetoden findes i det internationale vedledningsdokument DS/EN ISO 19011:2018 - Vejledning i auditering af ledelsessystemer.

Kontakt os eller det certificeringsorgan, som du vælger, hvis du vil vide mere om certificeringsforløbet. Eller om gældende certificerings- og akkrediteringsbestemmelser eller om fastsatte vilkår i denne forbindelse.