Description of Image.

Description of Image.  

Description of Image.

Short description of image.

Ydelser


Fordele

I virksomheder med et ledelsessystem, der lever op til ISO 9001, har ledelsen sikkerhed for:
 
  at virksomhedsgrundlaget (mission, vision, værdier, strategi) er velbeskrevet
  at politikkerne (= hensigterne og udviklingsretningen) er tilstrækkeligt definerede
  at målene (= hvad stræbes derefter?) med afsæt i gældende politikker
  at varetagelse af de praktiske opgaver – herunder kundebetjeningen – er delegeret til nogen, der magter det og har forstand på det
  at der er afsat de nødvendige ressourcer til sikring af ledelsessystemets effektivitet og tilstrækkelighed
  at realisation af politikkerne, opnåelse af målene og sikring af en løbende forbedring af systemets formåen sker på overbevisende måde
  at forekommende risici reduceres til et acceptabelt restrisikoniveau
  at observerede muligheder udnyttes bedst muligt i den aktuelle situation
  at der ansættes de rigtige medarbejdere
  at medarbejderne i nødvendigt omfang bliver uddannet og trænet og gjort bevidste om deres rolle
  at der rådes over det nødvendige udstyr
  at medarbejdernes arbejdsforhold er i orden
  at der kommunikeres fyldestgørende med kunderne, herunder at klage- og reklamationssager behandles effektivt samtidigt med, at der uddrages læring deraf
  at virksomheden råder over de nødvendige procedurer og arbejdsforskrifter
  at projekter samt produkters og ydelsers udvikling styres
  at der er styr på alle indkøb og forsyninger, herunder at der kun benyttes egnede leverandører
  at målinger, der har betydning for kvalitet, ikke kun er gætværk, når det kommer til stykket, og
  at tilvejebringelsen af produkter og serviceydelser overvåges og kontrolleres inden frigivelse og levering