Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

NyhederNy femte udgave af ISO 19011 er på vej


ISO 19011 er en standard for auditering af ledelsessystemer
Her kan auditorer finde vejledning i, hvordan de bedst kan varetage deres opgave, så der skabes værdi for virksomheder af vidt forskellig art
Og kravene til den moderne auditorrolle er ikke små; den tid, hvor man bare kunne gå og hakke af i en tjekliste er definitivt forbi.
Læs mere om dette her.Miljøcertificering - Ka' det betale sig?


På basis af en analyse, når Miljøstyrelsen frem til, at de virksomheder, som bekender sig til miljøledelse, begår færre lovovertrædelser og kommer nemmere gennem de regelmæssige tilsyn i forhold til de, som har fravalgt dette værktøj. Læs mere om dette i denne artikel.TAPCERT ApS fejrer ét-års fødselsdag


Det er gået godt for iværksættervirksomheden og certificeringsselskabet TAPCERT ApS, som nu har gennemført udstedelse af Nemko-certifikater (akkrediteret af Norsk Akkreditering, NA) og IQNet-certifikater til i alt 19 certifikatihændehavere, som det fremgår af referencelisten for TAPCERT ApS. En række ansøgere om certificering har meldt sig på det seneste, så i øjeblikket regner vi med, at antallet af udstedte certifikater vil blive mere end fordoblet i løbet af 2016.

Foreløbig råder TAPCERT ApS over 3 Nemko-godkendte, ledende auditorer og en fjerde er på vej inden for emnerne kvalitet, infektionshygiejne, miljø og arbejdsmiljø. Og vedrørende emnet informationssikkerhedsledelse benytter vi en ledende auditor fra Nemko Norway.Ny international standard for arbejdsmiljø på trapperne


Vi skal snart til at vænne os til et nyt medlem af familien af ISO- ledelsesstandarder. Det sker med den kommende ISO 45001 om arbejdsmiljøledelse. Og det er en vigtig nyhed, for hermed retter ISO op på fraværet af hele arbejdsmiljøområdet i perlerækken af ledelsesstandarder. Læs mere om dette i denne artikel.Erfaringen er vort råstof – og vi betragter os som omkostningsbevidste senioriværksættere


Vi er andet og mere end en iværksættervirksomhed – vi er en senioriværksættervirksomhed, der i høj grad anvender erfarne seniorer til gennemførelse af auditoropgaver og øvrige ledelses-, drifts- og administrationsopgaver.

I de to søsterselskaber TAPFREELANCE ApS og TAPCERT ApS er begge bestyrelser ivrigt arbejdende bestyrelser, hvis medlemmer alle tager del i driften på en eller anden måde. Et par af auditorerne er tilknyttet TAPCERT ApS på business-to-business-aftaler, og endnu eneste formelt ansatte er derfor direktør Torben Abildgaard Pedersen.

Gennemsnitsalderen for vort dygtige team er omkring 69 år, men hvad gør det, at dåbsattesten er af ældre dato, hvis ånden stadig er ung og aldeles redebon? Ingenting. Absolut ingenting. Snarere tværtimod. Vore auditorer er både livs- og erhvervserfarne med stor agilitet – i flere tilfælde med bagvedliggende karrierer på toplederplan – hvilket vi ser som en klar fordel for vore kundevirksomheder, når vi skal agere i rollen som virksomhedsdoktorer og sparringspartnere.

Modellen gør os også økonomisk stabile. På grund af, at alle er og har det godt med at være 100 % provisionslønnede ud fra, hvad der faktisk bliver faktureret over for debitorerne har vi ikke brug for hverken kassekredit eller investeringsselskab, hvorfor vi hverken stifter gæld eller betaler renter. Omkostningerne til domicil og kontorhold er tilsvarende små. Derfor er vi i stand til at tilbyde os med den konkurrencedygtige timepris på 1.425 kr./time – gældende prisniveau pr. 1. januar 2016.

Derfor betragter vi os som omkostningsbevidste senioriværksættere, og TAPCERT ApS skal ses som et attraktivt certificeringsselskab for navnlig små og mellemstore virksomheder, der ikke alene har brug for en teknisk auditor, men også en højt specialiseret servicepartner i forlængelse af eget lederskab.

Vi udnytter i denne sammenhæng, at vores bestyrelsesformand Jacob Holmblad, der har uddannet sig til ledende auditor, er cand.polit. af uddannelse og har erfaring fra talrige bestyrelses- og direktørposter i både det private og offentlige erhvervsliv.

Parret med standardiserings- og ingeniørerfaringen skulle vi gerne med denne model være i stand til at berede vejen for vækst og dermed ansættelse af flere unge ude i kundevirksomhederne.

Og lige præcis det her beskrevne senioriværksætterkoncept er der flere aviser og dagblade, som er blevet særskilt interesseret i.

Først Berlingske Media i foråret 2015 og nu her senest Kristeligt Dagblads Simon Muff Enevoldsen. Læs hans artikel her.

Det politisk interessante er vel, at alle statistikker vil vise, at samfundet har brug for de erfarne seniorer, men at det traditionelle erhvervsliv på trods af det har svært ved at skabe og aktivere seniorjobs nok til, at man reelt kan fastholde ”det grå guld” på arbejdsmarkedet.

Derfor er det blevet klart for os, at vi ældre selv må tage medansvar og starte egen virksomhed og derigennem skabe ny vækst fra en ny platform, selv om den kollektive forventning måske snarere ville være, at vi satte os hen i hver sin otiumstol foran kakkelbord og et overdimensioneret fladskærms-tv.

Ikke at der er noget i vejen med fladskærme; tværtimod er senioriværksættervirksomheden kun noget værd, hvis den behersker og udnytter moderne informationsteknologi til det yderste. Senioriværksætteren skal netop bruge skærm, mus og tastatur til at anskueliggøre og formidle sin viden og erfaring over for de unge, som vel også har brug for at komme videre med deres liv og udnytte de muligheder, der er.

Og helt privat bruger vi vort gerontosociologiske projekt til at holde lægen fra døren. Sygdomme med spændende latinske betegnelser er der heldigvis ikke plads til her hos os – vi har nok at gøre med at holde os professionelt ajour med de ledelsesstandarder, som kommer i en lind strøm fra ISO’s sekretariat.


Samarbejdsaftalen med Nemko AS fungerer meget tilfredsstillende


Ledelsen i TAPCERT ApS har et tæt samarbejde med direktør Ole Morten Weng og marketingchef Pål Eddie i Nemko System Certification i Oslo. Når en kunde retter forespørgsel til os, regner vi hurtigt et certificeringstilbud ud med pris på præaudit, certificeringsaudit, opfølgningsaudit og recertificeringsaudit for en treårs cyklus. Der findes ikke nogen certificeringsgebyrer eller gebyrer for certifikatudstedelse og -vedligeholdelse. Tilbuddet sendes rundt om Oslo for godkendelse i relation til akkrediteringsbetingelser, inden det går af sted til kunden. Hvis kunden underskriver, er der indgået en certificeringsaftale.

Næste step er, at vi tager os af auditforløbet og udarbejder en rapport inden for 5-7 dage efter audit. Rapporten godkendes ved sagsverifikation i Oslo, hvorefter elektroniske certifikater på dansk og engelsk og i Nemko- og IQNet-format udstedes. Alt sendes til kunden – inklusive reproducerbare logoer og faktura – inden for ca. 10-12 arbejdsdage efter afslutning af audit. Meget enklere bliver det ikke.

Og med denne samarbejdsmodel er vi fritaget fra at skulle opretholde eget ledelsessystem og skaffe selvstændig akkreditering fra et anerkendt akkrediteringsorgan – en erfaringsmæssigt krævende øvelse, som der kun er kunderne til at betale i sidste ende.

Derfor tænker vi, at erhvervslivet må være interesseret i, at certificeringsselskaber og -organer arbejder sammen og udnytter de akkrediteringer, som allerede findes og vedligeholdes i stedet for at skabe nye.De nye ledelsesstandardudgaver DS/EN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og DS/EN ISO 14001:2015 (miljøledelse)


De nye standarder udgør et konsistent makkerpar ved, at begge standarder nu benytter en fælles kernetekst og er struktureret i 10 kapitler. Begge standarder følger den samme nummerstruktur. Det afgørende nye er, at der lægges mere vægt på lederskab med flere krav til planlægning, herunder handlinger til adressering af risici og muligheder. Begreberne ledelsens repræsentant og forebyggende handlinger glider ud. Samtidig er terminologien ændret på en hel del punkter, idet der også er kommet en ny udgave af ISO 9000 med ordliste og fundamentale begreber.

Detaljerne i de mange ændringer kan man læse om i DS-Håndbog 190:2015, som udkommer fra Fonden Dansk Standards forlag og kundecenter med direktør Torben Abildgaard Pedersen, TAPFREELANCE ApS og TAPCERT ApS som forfatter. Håndbogen udgives i februar og er i to dele – dels med ændringer og fortolkninger og dels med eksempler og forslag til procedurer.

Et tilsvarende bogværk er på vej vedrørende miljøledelsesstandarderne, men vi skal nok hen i marts-april 2016, førend det kan være på gaden.Hvorfor bruge tid og penge på DS-Håndbog 190 og andre tilsvarende håndbøger?


Det er en indbygget styrke ved standarder, herunder ledelsesstandarder, at de hele tiden skal afspejle state of the art i det miljø, som de retter sig mod. ISO 9001 reflekterer dette på bedste vis i og med, at standarden med den seneste 2015-revision har været opdateret (revideret) 4 gange siden førsteudgivelsen i 1987 (1994, 2000, 2008, 2015).

For ISO 9001:2015 kommer det i særlig grad til udtryk ved, at lederskab (leadership) nu fuldtonet præger og gennemsyrer standarden; og det sker vel og mærke på en måde, som i den grad er relevant – for ikke at sige ligefrem nødvendig – for de ansvarlige virksomhedsledere kan udfylde deres roller som forventet. Ledelse anno 2016 er karakteriseret ved, at disciplinen skal udøves under hastige ændringer og med en hidtil uset grad af uforudsigelighed.

Det nye element i standarden med håndtering af risici og muligheder (standardens punkt 6.1) ”tvinger” ledelsen til at reflektere over og tage stilling til netop mulige afgørende ændrede betingelser for det grundlag, som virksomheden udøves på. Men det er ikke kun forebyggende adfærd, som standarden stiller krav om; der skal også ske en vurdering af, om mulige ændringer i virksomhedens basis og omverden kan omsættes til muligheder, som igen kan indvirke på det strategiske spor, som virksomheden skal forfølge for at fastholde succes.

I den verden, som virksomhederne i dag globalt befinder sig i, er sædvanlig strategisk planlægning behæftet med så store usikkerheder, at øvelsen let kan vise sig omsonst. Det tomrum kan systematisk arbejde med risici og muligheder fylde ud ved, at der opereres med forskellige scenarier og hertil knyttede mulige handlinger. På denne måde udvises rettidig omhu. Standarden anviser vejen til at systematisere handlinger, som kan adressere risici og muligheder.

Vi lever i en verden, hvor det sociale – i alle dets facetter – bliver stadigt vigtigere. En systematisk bearbejdning af denne ledelsesdimension må have et entydigt udgangspunkt, og standarden stiller nu krav om en bearbejdet forståelse af organisationen og dens rammer og vilkår, herunder ikke mindst forståelse af interessenternes behov og forventninger. Centrale spørgsmål som indkredsning af, hvilke interessenter, der er relevante for kvalitetsledelsessystemet og hvilke krav, der skal iagttages. Dynamikken i ledelse, og nødvendigheden af hele tiden at have et fast blik på ændringer, kommer til udtryk ved, at der skal ske en systematisk overvågning og gennemgang af information om virksomhedens interessenter og deres relevante krav. En sådan ”radar”, der kan varsko om risici og muligheder tidligst muligt og giver dermed en længere bane til at reagere og tilpasse virksomheden.

Den klare og entydige fokusering på kunderne er ikke et nyt element i ledelsesstandarden. Opgraderingen af denne del af ledelsesopgaven fik navnlig form og indhold med standardens 2008-udgave. Men med den seneste revision er der sket en rendyrkning, detaljering og konkretisering af netop de forhold, som har vist sig afgørende for den rette håndtering af hele kundeproblematikken. Udover den allerede omtalte identificering og rubricering af virksomhedens kunder (som nøgleinteressenter), deres krav, deres forventninger m.v., stiller standarden også krav om en stillingtagen til fx de kunderelaterede processer, kundeovervågning, kommunikation med kunderne og hvad der ellers er relevant ud fra et kundeperspektiv.

Betragter man standardens snart 30-årige udvikling fra dens start til i dag, er det karakteristisk, at detaljerede krav, dokumentation og anden form for detaljering har veget pladsen for en bredere tilgang. På denne måde går standarden fra at være ret så styrende til i højere grad at sætte rammer for lederskabet. Med 2015-udgaven af standarden tages skridtet fuldt ud fra management til leadership. Ikke at management (ledelse) er udeladt – det er bibeholdt, hvor netop den ledelsesudøvende har vist sig værdiskabende. Men leadership – det at udvise og bedrive lederskab – har vundet indpas på bekostning af traditionel ledelse. Det er i øvrigt kendetegnende, at den seneste revision giver ret så brede rammer for, hvad der skal til, for at man er i overensstemmelse med kravene i ISO 9001. Man har som ansvarlig leder i langt højere grad end tidligere frihed til selv at fylde de rammer ud, som standarden stiller krav om, at man forholder sig til. Man kan sige, at man i bestræbelsen på at være i overensstemmelse med standardens krav ikke kommer til at skævvride virksomhedsgrundlag og -udvikling.

En certificering i henhold til standarden sikrer, at man har været inde og forholde sig til og truffet afgørelser om netop de centrale emner og spørgsmål, som standarden stiller krav om. Det er her vigtigt at erindre sig, at det, der skal tages stilling til, netop er affødt af de parametre, som World Wide har vist sig nødvendige at forholde sig til, hvis man vil have fortsat succes.

Man kan med fordel dykke ned i og bruge DS-Håndbog 190 som løftestang. Den brugte systematik gør det nemt og overskueligt at overskue, hvad der skal fastholdes, hvad der kan kastes væk. Farver, opbygning og eksemplificering gør dette til om end ikke nødvendigvis en leg, så en fremkommelig opgave. Håndbogens to dele er også til stor nytte og værdi for den, der vil begive sig ind i ISO-riget for første gang.


Danmark har fået et flunkende nyt certificeringsorgan


Danmark har fået et flunkende nyt certificeringsorgan. Hvorfor? Fordi vi vil sikre på, at erhvervslivets virksomheder og offentlige institutioner ved, at de har et sted at gå hen, hvis de føler at have brug for et certificeringsorgan, der
arbejder på dansk

Vi er særskilt stærke til brancheordninger, der bygger på udnyttelse af ét ledelsessystem med store fællestræk fra virksomhed til virksomhed.
Vi dækker bredt inden for industri, handel og service, og vi er vant til kombinerede systemer, der inddrager aspekter fra ledelse af kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og informationssikkerhed. Store og små samt private og offentlige virksomheder indgår i vort brede repertoire.
Og vi trækker på et effektivt netværk af associerede partnere i ind- og udland, når opgaverne bliver store og tidkrævende.
Hertil kommer vore spidskompetencer inden for infektionshygiejneledelse i sundhedssektoren. Lægepraksisser, speciallægepraksisser, tandklinikker, kliniske tandteknikere og andre aktører i kliniksektoren er meget godt tjente med os. Vælg os, når det skal være helt sikkert, at effektiv forretningsledelse og ordentlig patientsikkerhed går hånd i hånd.

Duoen Abildgaard og Holmblad slår til igen


- Vi stod i spidsen for udvikling af Danmarks første nationale certificeringsorgan tilbage i begyndelsen af 90’erne, hvor Danmark skulle tilpasse sig i Det Indre Marked i Europa. Nu gennemfører vi en reprise og skaber et nyt organ, der skal være befriet for et stort og tyngende administrationsapparat, siger de to erfarne seniorer Torben Abildgaard Pedersen og Jacob Holmblad.
- Vi sikrer en attraktiv prispolitik ved, at vi holder til på en villaadresse og ved, at vi hverken skaber et stort kontorhold eller bruger tiden på møder med akkrediteringsorganer. Den effektive og unikke samarbejdsaftale med Nemko giver os den nødvendige akkrediteringsdækning til markedets laveste pris. Og disse fordele skal naturligvis komme vore kunder til gode gennem konkurrencedygtige timepriser.
Den dybe indsigt i standardisering, akkreditering, certificering, elektroniske ledelsessystemer og undervisning i kvalitetsledelse parret sammen med stor virksomhedsforståelse og forvaltningsledelse gør, at TAPCERT hurtigt kommer foran i førerfeltet.
Lige præcis inden for audit, certificeringsbedømmelse og virksomhedsudvikling gør det ikke noget, at vi ikke just er vårharer, siger de to, der mener, at de på iværksætterområdet nok kan måle sig med ungdommens gazeller.

Ny pris- og rammeaftale med Tandlægeforeningen


I dette år indgik TAPCERT en ny pris- og rammeaftale med Tandlægeforeningen. Læs mere om aftalen i dette brev.

Nyt auditorkursus i infektionshygiejneledelse


I uge 43 i 2015 gennemførtes det succesfulde auditorkursus i infektionshygiejne igen. Kurset blev arrangeret i samarbejde Amager og Hvidovre hospitaler.

Læs om senioriværksætter-projektet TAPCERT i Berlingske


Torsdag, den 23. april 2015 bragte Berlingske Tidende en temaartikel om TAPCERT.

Seniorværksætteri


Certificeringsselskabet TAPCERT er ungt og fersk fra fad, men råstoffet - auditorerfaringen - tegnes af erfarne folk, der har prøvet lidt af hvert. Hør bestyrelsesformand Jacob Holmblad og direktør Torben Abildgaard i dette tv-indslag, hvor de udtaler sig til Berligskes journalist Anders Buch-Larsen om det at sætte ny virksomhed i gang i en sen alder.

Peter Trudslev er ledende auditor i TAPCERT.


Konsulent og direktør Peter Trudslev er blevet knyttet til TAPCERT som ledende auditor og koordinator på tandlægeområdet. Peter har mangeårig erfaring inden for klinikområdet, og har de seneste år haft et udbygget samarbejde med Tandlægeforeningen. Peter glæder sig meget til igen at komme i gang med audit i Danmarks tandklinikker.

TAPCERT gennemfører certificering af ASSA ABLOY – Ruko A/S i Herlev


Den 5. februar i år blev Herlev-virksomheden, som er kendt af alle, der har prøvet at låse sig ind med en Yale® nøgle, certificeret inden for kvalitets- og miljøledelse af Nemko AS.
- Audit blev gennemført på en meget kvalificeret måde og til alles tilfredshed af TAPCERTs Torben Abildgaard Pedersen, fortæller kvalitets- og miljøchef Thomas Mohr Hansen.