Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Certificeringsforløb


Certificeringsaudit pr. virksomhed (fase 2)


Formålet er at evaluere implementeringen og funktionaliteten af det relevante ledelsessystem. Certificeringsauditten skal foregå på stedet ved besøg i virksomheden. Den omfatter indsamling af informationer om og beviser på overensstemmelse med ethvert relevant krav i den gældende ledelsesstandard med supplerende krav i andre normative dokumenter, herunder:
- audit af efterlevelsen af krav til ledelsens ansvar
- overvågning af resultater, målinger og rapporteringer vedrørende opgørelse af, om gældende mål og delmål er opfyldt
- konstatering af, at ledelsessystemet er i stand til at sikre efterlevelsen af lov- og myndighedskrav samt gældende regulering i øvrigt
- audit af processer vedrørende styring af ressourcer (inklusive personalets kompetenceudvikling)
- audit af virksomhedens driftsstyring
- audit af forbedringsprocedurernes efterlevelse med gennemgang af rapporter vedrørende intern audit og ledelsens evaluering inklusive håndteringen af afvigelser, fund og handleplaner
 

Alle afvigelser skal være lukket, før certifikat kan udstedes. Tidsfrist fastsættes af ledende auditor. Fristen bør ikke overstige 2 måneder.

Hvis tidsfristerne ikke overholdes, skal ny præaudit og certificeringsaudit udføres.

Certifikat udstedes for 3 år.

Første opfølgningsaudit efter certificeringsaudit skal starte før 12 måneder efter sidste dag i certificeringsaudit.