Mobil: +45 25 123 840 Fastnet: +45 44 443 699

Close
Close
TAPCERT ApS

Kontaktoplysninger

Ydelser

 

Miljøledelse Få bevis på, at din virksomhed tænker grønt.


Miljøledelse
- Få bevis på efterlevelse af DS/EN ISO 14001:2015. Det er godt for både mennesker, dyr, planter, natur, klima og vor gamle jordklode. Og for jeres virksomheds økonomi, image og overlevelse. Grøn tankegang og systematisk reduktion af den eksterne miljøpåvirkning er udtryk for samfundsansvarlighed. Det går de fleste ind for. I bliver før eller siden mødt med krav om at udnytte ressourcerne optimalt. Og at der bliver passet godt på os selv og den verden, vi overlader til efterkommerne. TAPCERT tjekker, om der er styr på brugen af miljøfarlige stoffer, emissioner, affaldshåndtering og støjudvikling. Og om I optimerer jeres produkter, ydelser og løsninger fra ”vugge til vugge”. Aspekter som bortskaffelse og genanvendelse er blandt de mest afgørende faktorer for erhvervslivet både nu og i fremtiden. Nødberedskab og afværgeforanstaltninger ved miljøuheld vurderes og tjekkes.


Miljøledelse


Alle former for virksomheder er i stigende grad optaget af at opnå og demonstrere en fornuftig miljømæssig indsats. Det sker ved, at der er styr på aktiviteter, produkter og serviceydelser i overensstemmelse med den fastlagte miljøpolitik og de hertil knyttede miljømålsætninger. Der er således både på et ressourceøkonomisk og et imagemæssigt ønske ønske om at fremstå som en grøn virksomhed, der økonomiserer med ressourcerne, passer godt på miljøet og begrænser sin påvirkning deraf. I denne sammenhæng er fx energiledelse og klimaledelse at opfatte som specialdiscipliner inden for miljøledelse.
Politisk fastlægges der via lovgivning rammer for, hvordan vi som borgere og som virksomheder skal optræde ”miljømæssigt korrekt”. Det sker parallelt med et stadigt mere udtalt behov for at beskytte miljøet støttet af en stigende bekymring hos interessenter (fx forbrugere) om miljøspørgsmål og bæredygtig udvikling.

Mange virksomheder har foretaget en miljømæssig "kortlægning" for at kunne bedømme den miljømæssige indsats. Denne "kortlægning" kan imidlertid ikke stå alene og vil ikke i sig selv give effektiv sikkerhed for, at der på bedste måde leves op til alle krav, politikker og mål på miljørådet.

Indfører din virksomhed et miljøledelsessystem efter kravene i DS/EN ISO 14001, og lader virksomheden dette system, som kan integreres i andre ledelsessystemer (fx et kvalitetsledelsessystem efter DS/EN ISO 9001), certificere af TAPCERT, er det den bedste garanti for, at din virksomhed passer ordentligt på miljøet, og at den grønne profil faktisk omsættes til besparelser, der kan ses på bundlinjen i regnskabet.

I en TAPCERT-miljøaudit ser vi meget på, om
 
- screeningen af miljølovgivningen er tilstrækkelig (dækkende og relevant),
- miljøgennemgangen af virksomheden med prioritering af miljøpåvirkningsfaktorerne er fyldestgørende og effektiv,
- forureningsforebyggelsen, nødberedskabet og afværgeforanstaltningerne er i orden
- ledelsens tankegang har både et virksomhedsøkonomisk og et samfundsøkonomisk afsæt – altså om samfundsmæssig ansvarlighed indgår tilstrækkeligt i overvejelserne [Eksempel: Indpakning i plast kan måske være billigere end indpakning i papir og pap, men hvad er bedst for miljøet og samfundsøkonomien?]
- den grønne profil kan styrkes endnu mere – fx hvad angår
- materialeforbrug,
- personalets uddannelse, træning, bevidsthed og adfærd
- grøn indkøbspolitik [Eksempel: Mange varer, fx fra BRIK-landene, kan være kendetegnet ved attraktiv pris og kvalitet; men er der altid sikkerhed for, at de er frembragt under forhold, der i vores del af verden betragtes som samfundsmæssigt ansvarlige – også med hensyn til ekstern miljøpåvirkning?]
- forsyninger,
- anvendelse og opbevaring af kemikalier og miljøfremmede stoffer,
- materialeforbrug,
- spild, udledninger, emissioner, affald og genanvendelse
- støjforhold,
- anlæg og installationer (inklusive vandforbrug, køling, aircondition, opvarmning, isolering, belysningsanlæg),
- bygninger,
- processer, herunder brug af maskinel, printere og computere,
- logistik, lagring, emballering, shipping, stevedoring, transport og distribution
- udvikling, konstruktion og frembringelse af produkter og serviceydelser, der tilføres markedet, herunder veludviklede ”vugge-til-vugge”-betragtninger